ონლაინ განაცხადი

6 და 11 ივლისს, ღია საზოგადოების ფონდი ჩაატარებს საკონსულტაციო შეხვედრას გრანტის მაძიებელთათვის.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: , ,+995 32 2 25 04 63.

გაეცანით 2023 წლის პროგრამების სტრატეგიებს.

გთხოვთ, პირველ ნომრად მიუთითოთ ძირითადი საკონტაქტო პირი პროექტის ფარგლებში

1
1

მიუთითეთ ერთი ან რამდენიმე მუნიციპალიტეტი

• რა არის თქვენი პროექტის მიზანი? • რა ღონისძიებებს გეგმავთ? • ვინ იქნება პროექტის ბენეფიციარი? • ვინ იქნება თქვენი პარტნიორი? • რა შედეგის მიღწევას შეეცდებით?

ლობირება არის მცდელობა, გავლენა მოახდინო ცენტრალური, ავტონომიური ან ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობაზე კანონმდებლობის მიღების, გაუქმების ან შესწორების გზით

აღწერეთ პრობლემა, რომელსაც ეხება პროექტი. დაასაბუთეთ პროექტის განხორციელების საჭიროება. მიუთითეთ, როგორ შეცვლის ის არსებულ რეალობას, რა ინოვაციურ მიდგომას მიმართავთ და რა განასხვავებს მას ამავე თემაზე განხორციელებული ან მიმდინარე სხვა პროექტებისგან.

• რა ტიპის ჯგუფებსა და ინსტიტუტებს ჩართავთ პროექტის განხორციელებაში? • გადაწყვეტილების მიმღებ რომელი ინსტიტუტებისკენ იქნება მიმართული თქვენი აქტივობები? • კომუნიკაციის რა სტრატეგიას გამოიყენებთ საზოგადოებასთან, გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან და სხვა ინსტიტუტებთან ურთიერთობისას? • როგორ გეგმავთ იმ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას, რომლებსაც თქვენი პროექტის მსგავსი მიზნები აქვთ და/ან მსგავს საქმიანობას ეწევიან? • თქვენს პროექტში ინოვაციური მიდგომის არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ აღწეროთ იგი.

თანდართული დოკუმენტი წარმოადგენს ნიმუშს. ველები უნდა შეივსოს თქვენი პროექტის საჭიროების მიხედვით.

ეს ნაწილი პროექტს დანართის სახით ახლავს და მოიცავს იმ კონკრეტული ქმედებების ჩამონათვალს, რომელსაც განახორციელებთ დასახული მიზნების მისაღწევად. ეს თავი უნდა მოიცავდეს პროექტის დროში განაწილებულ მსვლელობას. მასში უნდა აისახოს ეტაპებად დაყოფილი პროექტის შესასრულებლად გასაწევი საქმიანობა, განაწილებული თვეების (დღეების, კვირების, კვარტლების) მიხედვით თქვენი პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე.

File name:

File size:

• როგორ გაუმჯობესდება სიტუაცია პროექტის განხორციელების შედეგად ? • ჩამოთვალეთ პროექტის კონკრეტული შედეგები და მიუთითეთ, რა რაოდენობრივ და თვისებრივ ინდიკატორებს გამოიყენებთ მათ შესაფასებლად

აღწერეთ, როგორ აისახება დაგეგმილი საქმიანობა კონკრეტული ბენეფიციარების უფლებრივ ან სოციალურ მდგომარეობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ პროექტს აქვს გავლენა მარგინალურ და მოწყვლად ჯგუფებზე, ჩამოთვალეთ ეს ჯგუფები.

• არსებობს თუ არა ისეთი შიდა და/ან გარე რისკები, რომელიც ხელს შეუშლის პროექტის მიზნების მიღწევას და/ან პროექტის განხორციელებას? • რა გეგმა აქვს აპლიკანტს ასეთი რისკების თავიდან ასარიდებლად და/ან მათ შესამცირებლად?

დასაბუთების შემთხვევაში, პროექტის ფარგლებში წარმოდგენილი ბიუჯეტი შეიძლება მოიცავდეს ორგანიზაციული მდგრადობისა და განვითარებისთვის საჭირო ხარჯებს. (მაგ: შიდა აუდიტის ხარჯი, დამლაგებლის, მძღოლის ანაზღაურება, მომსახურების შესყიდვა ორგანიზაციული განვითარებისთვის და სხვა). განმცხადებელს შეუძლია პროექტის საერთო ბიუჯეტის მაქსიმუმ 10 პროცენტი მიმართოს ორგანიზაციული განვითარებისთვის ბიუჯეტის შესაბამის ველში მითითებით.

თანდართული ბიუჯეტი წარმოადგენს ნიმუშს. მასში მითითებული ყველა აქტივობის შესაბამისი ხარჯის მითითება სავალდებულო არ არის. ველები უნდა შეივსოს თქვენი პროექტის საჭიროების მიხედვით.

File name:

File size:

პროექტს თან უნდა ერთვოდეს პროექტში მონაწილე პირების, მათ შორის ფინანსური მენეჯერის/ბუღალტრის მოკლე ბიოგრაფიები და სამუშაოს აღწერილობა

1
2
1

შენიშვნა: ფონდიდან დაფინანსების მიღება შესაძლებელია იმ შემთხვევაშიც, თუ მიმდინარე მომენტში, ფონდის დაფინანსებულ პროექტს ახორციელებთ. ასეთ შემთხვევაში საპროექტო განაცხადი უნდა ეხებოდეს განხორციელებული პროექტისაგან განსხვავებულ საკითხს და წარმოდგენილი უნდა იყოს სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულის მიერ სათანადო ადამიანური და ტექნიკური რესურსის გადანაწილების მოტივით

1

რეკომენდატორი არ უნდა იყოს ფონდის აღმასრულებელი საბჭოსა და საექსპერტო კომისიის წევრი, ფონდის თანამშრომელი, წინამდებარე პროექტის განმახორციელებელი გუნდის წევრი ან რაიმე სახის ინტერესთა კონფლიქტის მქონე პირი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ რეკომენდატორის ველში მითითებული პირი, პროექტის რეგისტრაციისთანავე ავტომატურად მიიღებს შეტყობინებას რეკომენდატორად დასახელების შესახებ.

1
1

ატვირთეთ PDF ფაილი (არასავალდებულო ველი)

File name:

File size:

ქვემოთ შემოთავაზებული ორი ველიდან პირველის არჩევის შემთხვევაში, განაცხადი გაიგზავნება ღია საზოგადოების ფონდში, რის შემდეგ თქვენს მიერ მითითებულ ელ.ფოსტის მისამართზე გამოიგზავნება დადასტურება განაცხადის რეგისტრაციის თაობაზე და ბმული, საიდანაც გადახვალთ შევსებული განაცხადის PDF ვერსიაზე. ველების მეორე არჩევანი საშუალებას გაძლევთ შეინახოთ ნაწილობრივ შევსებული განაცხადი და შევსება მოგვიანებით განაგრძოთ. ამ შემთხვევაში, თქვენს მიერ მითითებული ელ.ფოსტის მისამართზე გამოიგზავნება ბმული, საიდანაც დაუბრუნდებით განაცხადის რედაქტირების რეჟიმს.