შეავსეთ განაცხადი ონლაინ

მომდევნო სამი თვის მანძილზე, პრიორიტეტი მიენიჭება ფონდის სტრატეგიით გათვალისწინებულ ისეთ პროექტებს, რომელთა ეფექტურად განხორციელება შესაძლებელი იქნება დისტანციურ რეჟიმში და არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით. ამავე დროს, ფონდი განიხილავს ისეთ ინიციატივებსაც, რომელიც Covid-19-ის გავრცელების პრევენციასა და მისით გამოწვეული უარყოფითი შედეგების შემსუბუქებას ემსახურება.

 

გთხოვთ, პირველ ნომრად მიუთითოთ ძირითადი საკონტაქტო პირი პროექტის ფარგლებში

1

შენიშვნა: პროექტის წარმოდგენა შესაძლებელია იმ შემთხვევაშიც, თუ მოცემულ ეტაპზე ფონდის მიერ დაფინანსებულ პროექტს ახორციელებთ. ერთსა და იმავე პერიოდში მიმდინარე პროექტების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სამ პროექტს.

1

მიუთითეთ რეგიონი, მუნიციპალიტეტი, ქალაქი, სოფელი

გთხოვთ გაითვალისწინოთ პროექტის განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ორი თვის ვადა და პროექტის დაწყების თარიღი შესაბამისად მონიშნოთ.

გაგვაცანით პროექტის მიზნები, ბენეფიციარები, დაგეგმილი საქმიანობა და მოსალოდნელი შედეგები

ლობირება არის მცდელობა, გავლენა მოახდინო ცენტრალური, ავტონომიური ან ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობაზე კანონმდებლობის მიღების, გაუქმების ან შესწორების გზით

აღწერეთ პრობლემა, რომელსაც ეხება პროექტი. დაასაბუთეთ პროექტის განხორციელების საჭიროება. მიუთითეთ, როგორ შეცვლის ის არსებულ რეალობას, რა ინოვაციურ მიდგომას მიმართავთ და რა განასხვავებს მას ამავე თემაზე განხორციელებული ან მიმდინარე სხვა პროექტებისგან.

აღწერეთ, რა გზით აპირებთ დასახული მიზნის მიღწევას, ვინ არიან თქვენი პარტნიორები და სამიზნე ჯგუფები და კომუნიკაციის რა ხერხების გამოყენებას აპირებთ მათთან ურთიერთობისთვის. რამდენად გეგმავთ იმ ორგანიზაციებთან კოორდინაციას და თანამშრომლობას, რომელთაც თქვენი პროექტის მსგავსი მიზნები აქვთ.

თანდართული დოკუმენტი წარმოადგენს ნიმუშს. ველები უნდა შეივსოს თქვენი პროექტის საჭიროების მიხედვით.

ეს ნაწილი პროექტს დანართის სახით ახლავს და მოიცავს იმ კონკრეტული ქმედებების ჩამონათვალს, რომელსაც განახორციელებთ დასახული მიზნების მისაღწევად. ეს თავი უნდა მოიცავდეს პროექტის დროში განაწილებულ მსვლელობას. მასში უნდა აისახოს ეტაპებად დაყოფილი პროექტის შესასრულებლად გასაწევი საქმიანობა, განაწილებული თვეების (დღეების, კვირების, კვარტლების) მიხედვით თქვენი პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე.

File name:

File size:

აღწერეთ, რა დადებით გავლენას მოახდენს პროექტი არსებულ სიტუაციაზე და რა რაოდენობრივი და თვისებრივი მაჩვენებლებით შეაფასებთ მიღებულ შედეგს

აღწერეთ, როგორ აისახება დაგეგმილი საქმიანობა კონკრეტული ბენეფიციარების უფლებრივ ან სოციალურ მდგომარეობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ პროექტს აქვს გავლენა მარგინალურ და მოწყვლად ჯგუფებზე, ჩამოთვალეთ ეს ჯგუფები.

გაგვიზიარეთ შიდა და/ან გარე რისკები, რომელმაც შესაძლოა ხელი შეუშალოს მიზნის მიღწევას და აღწერეთ თქვენი გეგმა, რომელიც შეამცირებს ან თავიდან აგაცილებთ კონკრეტულ რისკებს. გაგვაცანით თქვენი ხედვა პროექტით მიღწეული შედეგების მდგრადობასთან დაკავშირებით. აღწერეთ, როგორ შეინარჩუნებთ პროექტით მიღებული შედეგების ან საქმიანობის გავლენას პროექტის დასრულების შემდეგ.

დასაბუთების შემთხვევაში, პროექტის ფარგლებში წარმოდგენილი ბიუჯეტი შეიძლება მოიცავდეს ორგანიზაციული მდგრადობისა და განვითარებისთვის საჭირო ხარჯებს. (მაგ: შიდა აუდიტის ხარჯი, დამლაგებლის, მძღოლის ანაზღაურება, მომსახურების შესყიდვა ორგანიზაციული განვითარებისთვის და სხვა). განმცხადებელს შეუძლია პროექტის საერთო ბიუჯეტის მაქსიმუმ 10 პროცენტი მიმართოს ორგანიზაციული განვითარებისთვის ბიუჯეტის შესაბამის ველში მითითებით.

თანდართული ბიუჯეტი წარმოადგენს ნიმუშს. მასში მითითებული ყველა აქტივობის შესაბამისი ხარჯის მითითება სავალდებულო არ არის. ველები უნდა შეივსოს თქვენი პროექტის საჭიროების მიხედვით.

File name:

File size:

პროექტს თან უნდა ერთვოდეს პროექტში მონაწილე პირების, მათ შორის ფინანსური მენეჯერის/ბუღალტრის მოკლე ბიოგრაფიები და სამუშაოს აღწერილობა

1
1

რეკომენდატორი არ უნდა იყოს ფონდის აღმასრულებელი საბჭოსა და საექსპერტო კომისიის წევრი, ფონდის თანამშრომელი, წინამდებარე პროექტის განმახორციელებელი გუნდის წევრი ან რაიმე სახის ინტერესთა კონფლიქტის მქონე პირი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ რეკომენდატორის ველში მითითებული პირი, პროექტის რეგისტრაციისთანავე ავტომატურად მიიღებს შეტყობინებას რეკომენდატორად დასახელების შესახებ.

1
2
1

ქვემოთ შემოთავაზებული ორი ველიდან პირველის არჩევის შემთხვევაში, განაცხადი გაიგზავნება ღია საზოგადოების ფონდში, რის შემდეგ თქვენს მიერ მითითებულ ელ.ფოსტის მისამართზე გამოიგზავნება დადასტურება განაცხადის რეგისტრაციის თაობაზე და ბმული, საიდანაც გადახვალთ შევსებული განაცხადის PDF ვერსიაზე. ველების მეორე არჩევანი საშუალებას გაძლევთ შეინახოთ ნაწილობრივ შევსებული განაცხადი და შევსება მოგვიანებით განაგრძოთ. ამ შემთხვევაში, თქვენს მიერ მითითებული ელ.ფოსტის მისამართზე გამოიგზავნება ბმული, საიდანაც დაუბრუნდებით განაცხადის რედაქტირების რეჟიმს.