ადამიანის უფლებები

მომდევნო სამი თვის მანძილზე, პრიორიტეტი მიენიჭება ფონდის სტრატეგიით გათვალისწინებულ ისეთ პროექტებს, რომელთა ეფექტურად განხორციელება შესაძლებელი იქნება დისტანციურ რეჟიმში და არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით. ამავე დროს, ფონდი განიხილავს ისეთ ინიციატივებსაც, რომლებიც Covid-19-ის გავრცელების პრევენციასა და მისით გამოწვეული უარყოფითი შედეგების შემსუბუქებას ემსახურება.

###

პროგრამის სტრატეგია

ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მართლმსაჯულების სისტემა უმნიშვნელოვანესია მთავრობის ანგარიშვალდებულებისთვის ყველა დონეზე. მოქმედი სტრატეგია ითვალისწინებს იმ კანონპროექტებისა და რეფორმის კონცეფციების მიღებას, რომლებიც ინიცირებულია ფონდის მიერ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში ჩადენილი უკანონო ქმედებების საპასუხოდ, მათ შორის ციხეებში წამება და ძალადობრივი საპოლიციო და საპროკურორო ქმედებები. ამდენად, მომდევნო სამი წლის მანძილზე ფონდის ადამიანის უფლებათა პროგრამა გააგრძელებს საქმიანობას სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში.

ჩვენ მხარს ვუჭერთ პროექტებს და ინიციატივებს, რომელიც ეფუძნება სიღრმისეულ ექსპერტიზას, ადვოკატირების ეფექტური მექანიზმების გამოყენებასა და საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავებას სისხლის სამართლის კანონმდებლობის რეფორმის მიმართულებით. კერძოდ, აქ მოიაზრება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის რეფორმირება; სამართალდამცავი ორგანოების ინსტიტუციური რეფორმა; ფარული მიყურადების მომწესრიგებელი კანონმდებლობის შესაბამისობა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალთან და სისხლის სამართლის პროცესში შეჯიბრებითობის უზრუნველყოფა.

ვმუშაობთ საერთაშორისო სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების მხარდაჭერაზე  საქართველოში, ვეხმარებით საქართველოში მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, რომ ჩაერთონ საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს სამართალწარმოებაში.

2019 წლიდან მხარს დავუჭერთ ახალგაზრდულ  ინიციატივებს და ინოცავიურ  იდეებს, რომელიც ემსახურება საზოგადოების გათვიცნობიერებას და გააქტიურებას ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ურთიერთობა სამართალდამცავებთან, უფლებები დაკავების დროს, უფლებები ნარკოტესტირების პროცესში, ბულინგი და სხვა.

წამებისა და არასათანადო მოპყრობის აღმოფხვრა რჩება ფონდის პრიორიტეტად მომდევნო სამი წლის მანძილზე. გავაგრძელებთ მუშაობას არაადამიანური პრაქტიკის პრევენციისათვის სასჯელაღსრულების დაწესებულებებსა და დროებითი მოთავსების ადგილებში; გავაგრძელებთ მუშაობას სისტემურ რეფორმებზე ძალოვან სტრუქტურებში, ფარული მიყურადების და სისხლის სამართლის კანონმდებლობის და პროცედურების მოწესრიგებაზე.

სხვა პროგრამები:

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა
მონაწილეობითი დემოკრატია
მედიაპროგრამა
ეროვნული ინტეგრაცია
ევროინტეგრაცია
ადამიანის უფლებები

კონტაქტი

ადამიანის უფლებების პროგრამა

+995 032 225 04 63 კონტაქტი