საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 2021 წლისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამის ბიუჯეტის დიდი ნაწილი ამოიწურა. შესაბამისად, ღია კარის წესით პროექტების მიღება შეჩერებულია და პროგრამასთან წინასწარი კონსულტაციის გარეშე შემოსული პროექტი არ განიხილება.

სტრატეგიული პრიორიტეტები 2021 წლისთვის

2021 წლის 1 აპრილიდან, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამა იმუშავებს არსებული პარტნიორი ორგანიზაციების მდგრადობის მხარდაჭერასა და  ფონდის შიდა პროექტების განხორციელებაზე. შესაბამისად, მიმდინარე წელს, აღნიშნულ პროგრამაში ღია კარის წესით შემოსული პროექტები აღარ განიხილება.

კერძოდ, 2021 წელს  პროგრამა  გააგრძელებს მხოლოდ გამოცდილი პარტნიორების დაფინანსებას, რომლებიც მუშაობენ მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესებისა  და მათი ჯანმრთელობის უფლებების დაცვაზე და ნარკომანიის პოლიტიკის სფეროს მონიტორინგზე.  პარტნიორებთან ერთად ხელს შევუწყობთ წამალდამოკიდებულებით გამოწვეული ზიანის შემცირების ინოვაციური მეთოდოლოგიის დანერგვას. ერთ-ერთ სამიზნედ დარჩება მარგინალურ ჯგუფების წვდომა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მედიკამენტებსა და მომსახურებაზე.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის  (ფჯ) და დეინსტიტუციონალიზაციის მიმართულებით ფონდი იმუშავებს ხელისუფლების ორგანოების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების საკითხებზე, რაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის  სახელმწიფო დაფინანსებას უკავშირდება.

პალიატიური მზრუნველობისა და ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარების სფეროებში თითქმის 20 წლიანი მუშაობის შემდეგ, ვამცირებთ საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებულია ამ სფეროში ტექნიკურ მხარდაჭერასთან, განათლებასთან და ტრენინგებთან. სხვა სფეროების მსგავსად,  2021 წელს, ამ მიმართულებით ფონდის მცდელობა პარტნიორი ორგანიზაცების მდგრადობის მხარდაჭერისკენ იქნება მიმართული.

სხვა პროგრამები

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა

მონაწილეობითი დემოკრატია

მედიაპროგრამა

ეროვნული ინტეგრაცია

ევროინტეგრაცია

ადამიანის უფლებები

კონტაქტი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამა

+995 032 225 04 63 კონტაქტი